Program Pomysłów Pracowniczych

Start date: 21 February 2019 End date: 22 February 2019 Place: Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki! Address: Sieradz Price: 1900 zł netto/szkolenie Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Firmy coraz częściej oczekują od pracowników nie tylko realizacji codziennych obowiązków, ale  również zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Skutecznym i często stosowanym rozwiązaniem jest wdrożenie Programu Pomysłów Pracowniczych (PPP), który definiuje zasady i cały proces od zgłoszenia pomysłu poprzez jego realizację. Celem szkolenia jest nie tylko przedstawienie zasad tworzenia programów sugestii pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni oczekiwań jego twórców.

Korzyści ze szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy na temat różnych programów angażowania pracowników
 • Poznanie głównych składowych programów sugestii pracowniczych
 • Nabycie umiejętności skutecznego wdrażania PPP w firmie
 • Poznanie zasad doboru sposobów nagradzania za wdrożone pomysły
 • Opracowanie praktycznych narzędzi, dokumentów, kryteriów ocen dla PPP
 • Zapoznanie się z największymi ograniczeniami i barierami we wdrażaniu PPP
 • Rozwinięcie umiejętności kalkulacji kosztów PPP
 • Zrozumienie roli kadry managerskiej w programach angażowania pracowników

Grupa docelowa:

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Szefowie HR
 • Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia:

 • Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z PPP
 • Główne składowe programów angażowania pracowników
 • Grupa docelowa dla PPP
 • Przygotowanie do wdrożenia programu sugestii pracowniczych
 • Rola kadry managerskiej w PPP
 • Przykłady różnych programów angażowania pracowników
 • Zasady wynagradzania za pomysły
 • Stosowane dokumenty i narzędzia (tablice wizualne, skrzynki, itd. ..)
 • Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów
 • Powiązanie PPP z innymi narzędziami angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie
 • Główne bariery wdrożeniowe Programu Pomysłów Pracowniczych

Forma szkolenia:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Draft przykładowego Regulaminu PPP
 • Przykładowy wniosek zgłaszania pomysłów
 • Kalkulacja budżetu dla PPP
 • Przykładowy system nagradzania za pomysły
 • Domek motywacji w PPP