Szkolenia i warsztaty w firmie

Sesje dla pracowników jednej firmy – szkolenia, wspólne projektowanie i wdrażanie pojedynczych narzędzi w specyficznym środowisku Klienta. Działania doskonalące w firmie.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Zarządzanie przedsiębiorstwem i doskonaleniem title=

Zarządzanie przedsiębiorstwem i doskonaleniem

 • Definiowanie miar i operacyjnych systemów pomiarowych
 • Wizualne zarządzanie wynikami (Performance Visual Management)
 • Budowa systemów i mechanizmów ciągłego doskonalenia (Kaizen/Continous Improvement)
Przepływ informacji i materiałów title=

Przepływ informacji i materiałów

 • Mapowanie i doskonalenie procesów usługowych (Service Value Stream Mapping, Process Mapping)
 • Mapowanie i doskonalenie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping) – synchronizacja i optymalizacja przepływów od obsługi klienta poprzez planowanie, zaopatrzenie, zakupy, magazynowanie, proces wytwórczy po wysyłki i dystrybucję)
 • Mapowanie i doskonalenie Łańcucha Dostaw (Macro Mapping / Supply Chain Mapping) – synchronizacja i optymalizacja przepływów w organizacjach wieloodziałowych z wieloma lokalizacjami magazynowymi; synchronizacja i optymalizacja przepływów pomiędzy dostawcami
Efektywność wyposażenia / maszyn title=

Efektywność wyposażenia / maszyn

 • Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu (Total Productive Maintenance – TPM)
 • Zarządzanie efektywnością wykorzystania maszyn i urządzeń (Overall Equipment Efficiency – OEE)
 • Skracanie czasów przezbrojeń (SMED)
Zarządzanie stabilnością procesów title=

Zarządzanie stabilnością procesów

 • Sekwencjonowanie przezbrojeń
 • Optymalizacja konstrukcji produktu
 • 5S, standaryzacja pracy
 • Jakość procesu, produkcji i produktu (Six Sigma, FMEA, 8D i in.)
Planowanie produkcji title=

Planowanie produkcji

 • Sales & Operational Planning i procesy wdrażania nowych oraz wycofywania  produktów
 • Master Planning
 • Planowanie operacyjne i harmonogramowanie produkcji
Zakupy i zaopatrzenie title=

Zakupy i zaopatrzenie

 • Optymalizacja kosztów zakupów
 • Standaryzacja produktów
 • Zarządzanie dostawcami
 • Audyty dostawców
 • Działania doskonalące we współpracy z dostawcami
 • Zarządzanie zapasem materiałów w systemie kanban, ROP, buy to order (zakupy pod zamówienie)
 • System kanban w zaopatrzeniu – wdrożenie
Efektywność kadr title=

Efektywność kadr

 • Zarządzanie rozwojem i elastycznością kompetencji pracowników (mulstiskills matrix)
 • Doskonalenie efektywności szkoleń nowych pracowników (TWI – Training within industry)
 • Rozwój umiejętności miękkich i zarządczych
Zarządzanie zapasami title=

Zarządzanie zapasami

 • W systemie MTS (na zapas – make to stock ): kanban, heijunka, ROP
 • W systemie MTO (pod zamówienie – make to order): MRP, Bęben-Bufor-Lina
 • W dystrybucji (własnej, outsourcowanej, jedno i wielomagazynowej)
 • W produkcji (wyroby gotowe, półwyroby, międzyoperacyjne)
 • W zaopatrzeniu (u dostawców, w fabryce, przystanowiskowe)
 • Zarządzanie zapasem sezonowym
 • Zarządzanie zapasem promocyjnym
 • Prognozowanie zapotrzebowania
Zarządzanie magazynami title=

Zarządzanie magazynami

 • Organizacja procesów magazynowych (przyjęcia, wysyłki, kompletacja)
 • Organizacja procesów komunikacji (przepływu danych oraz informacji) na styku: obsługa klienta-magazyn, zaopatrzenie-magazyn, produkcja-magazyn
 • Organizacja miejsc składowania
 • Projektowanie magazynów