Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia RODO, pragniemy poinformować:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LeanQ Team Sp z .o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-279), ul. Kolberga 13. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +58 346 06 77 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@lean.info.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: umożliwienia wykonania usługi szkolenia, sprzedaży książek i gier, obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana zgłoszeń i oświadczeń, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą. W opisanym powyżej celu Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, w przypadku sprzedaży książek – adres wysyłki, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przesyłanie informacji o ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach drogą elektroniczną dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO (zgoda).  Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres maksymalny przetwarzanych danych w tym zakresie to: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres przechowywanych danych obejmuje: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Kolejnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Zakres przechowywania danych w tym przypadku obejmuje maksymalnie imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, strony www Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, prawna i doradczą, usługi przewozu i dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto podsiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit. e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a) to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (PUODO), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej.