Supply Chain Value Manager (SCVM)

SupplyChainValueManager jest webowym narzędziem służącym ocenie metody zarządzania zapasem materiałów, półwyrobów lub wyrobów gotowych, ustaleniu najkorzystniejszej metody zarządzania zapasem przy wykorzystaniu bieżących parametrów logistycznych (bezkosztowej optymalizacji zapasów) oraz opracowaniu scenariuszy optymalizacji zapasów. Tych bezkosztowych i tych wymagających nakładów. SupplyChainValueManager jest narzędziem pracy przygotowanym dla planistów i zakupowców dając wsparcie w:

 • poszukiwaniu sposobów redukcji zapasu tym, którzy stoją przed wyzwaniem redukcji zapasów
 • zapewnieniu zapasu adekwatnego do bieżących potrzeb tym, którzy borykają się z niedoborami zapasów
 • kalkulacji zapasów dla nowych produktów
 • wyborze dostawców z punktu widzenia zapasu generowanego przez ich parametry dostaw

SupplyChainValueManager to narzędzie zaprojektowane przez praktyków logistyki dla nich samych, w celu usprawnienia pracochłonnych analiz i długotrwałego przygotowywania taktyki redukcji lub optymalizacji zapasów. Bazuje na ich wieloletnim doświadczeniu zbudowanym w toku projektów realizowanych dla kilkunastu branż od spożywczej po mechaniczną, od masowej po jednostkową.

SupplyChainValueManager posiada zaplecze IT w postaci obsługi technicznej i programistów pozwalające na integrację narzędzia z istniejącymi systemami i bazami danych.

SupplyChainValueManager to narzędzie systematycznej oceny parametrów logistycznych produktów pozwalający mądrze zarządzać poziomem zapasów.

Yamazumi Creator

 Generator wykresów Yamazumi (YC®) służy ułatwieniu i przyspieszeniu określenia scenariuszy podziału zabiegów pomiędzy operatorów względem zdefiniowanych taktów pracy linii. W celu zwizualizowania podziału pracy wykorzystuje się wykresy Yamazumi (z jap.: wykresy równoważenia obciążeń). Wykres Yamazumi przedstawia przydział zabiegów (najmniejszych niepodzielnych czynności) lub czynności (zbioru zabiegów) do poszczególnych stanowisk roboczych. Przydział definiowany jest w oparciu o takt klienta oraz przyjęty współczynnik obciążenia operatora.W oparciu o takt klienta oraz zdefiniowaną listę zabiegów lub czynności generator tworzy tabelę oraz wykres z listą zabiegów/czynności przydzielonych do poszczególnych stanowisk. Generator działa w oparciu o zasadę projektowania przepływu jednej sztuki: obciążaj do taktu kolejne stanowiska, ostatnie (o ile to możliwe) zostaw niedociążone.

Generator może:

 • przeanalizować jednocześnie 5 różnych taktów klienta dla tej samej listy zabiegów, dzięki czemu w jednym momencie możemy obejrzeć różne scenariusze podziału pracy
 • obsłużyć do 150 zabiegów
 • dzielić czynności w przypadku gdy:
  • takt klienta przekracza czas jej trwania
  • podział czynności pozwoli dociążyć operatora do linii taktu
 • uwzględniać tzw. współczynnik obciążenia operatora pozwalający uwzględnić naturalną zmienność w czasie trwania czynności w przypadku pracy manualnej

Generator polega na wprowadzonej przez Użytkownika kolejności zabiegów. W przypadku gdy z wykresu wynika, że warto zmienić kolejność realizowanych zabiegów w celu efektywniejszego zrównoważenia obciążenia operatorów należy dokonać zmian w kolejności zabiegów.

Kanban Card Creator

 Kreator KCC® pozwala obliczyć liczbę kart kanban i w bardzo krótkim czasie wygenerować Karty Kanban gotowe do druku. Narzędzie znacząco przyspiesza i ułatwia druk, dodruk oraz modyfikacje kart kanban. Jest również niezbędnym wyposażeniem każdego wdrożeniowca systemów kanban (pull/ssących) których przepływ oparty jest na kartach kanban.W oparciu o podstawowe dane niezbędne do ustalenia liczby kart kanban kreator określa liczbę kart kanban, liczbę pól na tablicy kanban oraz pozwala wygenerować samodzielnie zaprojektowane karty kanban w ilości określonej obliczeniami lub ustalonej przez Użytkownika.

Generator może:

 • Dokonać obliczeń liczby kart kanban w oparciu o zdefiniowany zapas w magazynie, czas uzupełnienia zapasu
 • Stworzyć projekt tablicy kanban ustalając liczbę pól czerwonych, zielonych i żółtych na tablicy
 • Przygotować do druku obliczoną lub zdefiniowaną przez użytkownika liczbę kart kanban wg własnego projektu Użytkownika;
  • KCC® posiada również własny zdefiniowany projekt kart kanban
  • KCC® umożliwia nadawanie kartom kodów kreskowych odpowiadających numerom (indeksom) produktów i ich ilości przypisanej do karty kanban.

Generator bazuje na danych wprowadzonych przez Użytkownika. Jego funkcjonalność zależy przede wszystkim od jakości wprowadzonych danych.

Flow Vision.

FlowVision to system typu MES (Manufacturing Execution System).

Pozwala na rejestrację i kontrolę realizacji procesu produkcji w trybie ciągłym. Do rejestracji operacji produkcyjnych wykorzystuje kody kreskowe.

Kierownictwu dostarcza informacji o postępach realizacji procesu produkcji i umożliwia natychmiastową reakcję na odchylenia realizacji planu i technologii:

 • błędy technologii
 • nieplanowe przestoje
 • wady jakościowe
 • awarie maszyn

Zastępuje kierownictwo w przygotowywaniu analiz mierników operacyjnych (KPI). Dodatkowo Flow Manager oblicza koszty operacyjne produkcji wspierając działy Controllingu i  Księgowość.

Narzędzie do raportowania wskaźnika OEE

Narzędzie do raportowania wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) służy do codziennego raportowania:

 • Wykonania dziennego produkcji (w tym: spływ godzinowy)
 • Produktów niezgodnych jakościowo
 • Przezbrojeń
 • Strat powodujących nieplanowane przestoje maszyn

Dzięki zebraniu powyższych danych możliwe jest pozyskanie „online” kompletnych informacji na temat wskaźnika OEE oraz jego składowych.

Przy zachowaniu należytej jakości wpisywanych danych narzędzie umożliwia:

 • Raportowanie „online” powyższych danych przez kilku pracowników równocześnie
 • Automatyczne budowanie wykresu strat Pareto • Pokazywanie trendu strat w czasie
 • Wyliczanie wskaźnika absencji pracowników produkcji
 • OEE dla całego procesu produkcyjnego, jak i dla poszczególnych linii / stanowisk
 • OEE liczonego wg C/T (cycle time) procesów oraz Takt Time Klienta
 • Plik umożliwia również tworzenie tabel przestawnych z zakładek, które stanowią bazę danych, dzięki czemu użytkownik może budować dodatkowe analizy w formie i zakresie odpowiednim dla jego potrzeb