PROGRAM 5S

PROGRAM 5S

Program 5S oparty jest na pięciu zasadach dobrego gospodarowania mający przynieść korzyści w postaci poprawy bezpieczeństwa, produktywności, jakości, zredukowania czasu postoju oraz prawidłowego wykorzystania przestrzeni na i wokół stanowiska. Program 5S jest także filarem procesu zmian w przedsiębiorstwie. Uczy samodyscypliny i stanowi podstawę do zaangażowania pracowników w zmiany.
Program 5S stanowi także podstawę do uruchomienia szkoleń wewnętrznych i powołania stanowisk wewnętrznych trenerów 5S.

Podręcznik (manual) zawiera uregulowania dotyczące:

 • planowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów 5S
 • planowania audytów 5S
 • kwalifikowania szefów obszarów 5S
 • przygotowania i przeprowadzania audytów 5S na stanowiskach i w obszarach
 • realizacji zadań poaudytowych
 • motywacji pracowników do udziału w programie 5S
 • postępowania z czerwoną etykietą
 • postępowanie z narzędziem do naprawy i regeneracji
 • postępowanie z awarią maszyny/urządzenia i niezgodnością zidentyfikowaną podczas pracy
 • postępowanie z materiałem wadliwym.

Przykładowe załączniki:

 • Mapy procesów dla programu 5S
 • System motywacyjny w ramach programu 5S
 • Wniosek pomysłu pracowniczego
 • Przykłady kart stanowiskowych
 • Propozycja tablic dla programu 5S
 • Przykłady formularzy audytowych
 • Instrukcja postępowania z czerwoną etykietą
 • Instrukcja postępowania z narzędziem do naprawy i regeneracji
 • Wzór Tablicy zgłoszenia awarii/ usterki maszyny/ zgłoszenia narzędzia do naprawy lub regeneracji
 • Plan szkoleń i warsztatów 5S
 • Program szkolenia 5S
 • Wytyczne do przeprowadzenia warsztatów
 • Ankieta oceny programu 5S dla pracowników
 • Plan audytów 5S
 • Wzór listy kontrolnej 5S
 • Audyt wdrożeniowy 5S
 • Prezentacja wdrożeniowa
 • Harmonogram prac wdrożeniowych