PROGRAM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA (KAIZEN I POMYSŁY PRACOWNICZE)

PROGRAM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA (KAIZEN I POMYSŁY PRACOWNICZE)

Zadania wynikające z Programu Ciągłego Doskonalenia mogą być zadaniami wykraczającymi poza zadania obowiązkowe realizowane na stanowisku pracy, w związku z  czym udział w Programie jest dobrowolny i nagradzany na określonych zasadach.

Innowacyjny Pomysł Pracowniczy (IPP) –  pomysł prosty do realizacji, który może zostać wdrożony przez pracownika operacyjnego. Pracownik może go zgłosić i wdrożyć indywidualnie lub dobrać osoby do zespołu spośród innych pracowników. Taki pomysł może zostać wyłoniony także w oparciu o wyniki sesji kaizen.
Sesja Kaizen – tzw. inkubator pomysłów, w oparciu o wyznaczone cele ilościowe i określony obszar usprawnień jest to działanie realizowane przez koordynatora programu. Koordynator może dobrać zespół pracowników i przeprowadzić z nimi sesję Kaizen w wybranym obszarze celem identyfikacji problemów i wygenerowania pomysłów usprawnień. Na tych sesjach pracownicy mogą otrzymywać zadania do realizacji jako IPP.

Międzywydziałowy Projekt Pracowniczy (MPP) – w wyniku sesji Kaizen mogą pojawiać się pomysły trudne w realizacji wymagające zaangażowania większej ilości osób także spoza obszaru produkcji. Taki pomysł to zazwyczaj dłużej trwający projekt.
Kryteria oceny – są to wskaźniki według, których oceniane są pomysły. Kryteria mogą być zmieniane raz na pół roku w oparciu o szczególne potrzeby firmy.

Podręcznik (Manual) zawiera uregulowania dotyczące:

  • Inicjowania i realizowania sesji Kaizen
  • Zasady zgłaszania pomysłów i ich oceny
  • Klasyfikacji pomysłów do: Innowacyjnych Pomysłów Pracowniczych (IPP) lub Międzywydziałowych Pomysłów Pracowniczych (MPP) opartych na pracy interdyscyplinarnych zespołów Kaizen
  • Przyznawania nagród za wdrożone pomysły
  • Monitorowania projektów i ocenianie efektów wynikających z wdrożenia pomysłów

    Przykładowe załączniki:
  • Mapa funkcjonowania Programu Ciągłego Doskonalenia
  • Kryteria oceny
  • Kalkulacja budżetu