Regulamin szkoleń on-line | LeanQTeam

Regulamin szkoleń on-line

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty za szkolenie na konto LeanQ Team do 3 dni po otrzymaniu faktury pro forma,  nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

2. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy  i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na podstawie otrzymanej faktury proforma.

4. Koszt uczestnictwa w szkoleniu podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

5. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.

6. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.

7. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany w formularzu on-line adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

8. Wpłaty należy dokonać na konto mBanku nr konta: 02 1140 2004 0000 3902 7634 4932 po otrzymaniu faktury proforma. W tytule przelewu należy podać numer faktury proformy.

WARUNKI ORGANIZACYJNE SZKOLENIA ON-LINE

9. Przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.

10. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają wysłany mailem certyfikat udziału w szkoleniu.

11. Materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

12. LeanQ Team zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypracowanych materiałów podczas szkolenia on-line w prowadzonej przez LeanQ Team działalności gospodarczej.

WARUNKI ODWOŁANIA SZKOLENIA

13. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej, przyczyn losowych lub organizacyjnych szkolenie w zaplanowanym terminie nie będzie mogło odbyć się,  LeanQ Team niezwłocznie o tym fakcie poinformuje uczestników i zaproponuje inny termin lub inną formę szkolenia.

14. W przypadku odwołania szkolenia przez LeanQ Team  i braku zainteresowania uczestnika innym terminem lub inną  forma szkolenia, LeanQ Team zobowiązuje się do  zwrotu 100% zapłaconej kwoty za szkolenie

15.  LeanQ Team ani uczestnik nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu sił wyższej, która oznacza zdarzenie niezależne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.

16. Uczestnik, który nie może skorzystać ze szkolenia z powodu działania siły wyższej niezwłocznie
zawiadomi na piśmie LeanQ Team o powstaniu przeszkody i z LeanQ Team uzgodni nowy termin udziału w szkoleniu lub inną formę szkolenia

WARUNKI SKŁADNIA REKLAMACJI

17. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub przesłane na adres mailowy klapinska@lean.info.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia on-line

18. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania

19. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej
(nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, powód
reklamacji i uzasadnienie.

20. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.LeanQ Team Sp. z o.o.
ul. Kolberga 13
80-279 Gdańsk

e-mail: biuro@lean.info.pl