Regulamin szkoleń stacjonarnych | LeanQTeam

Regulamin szkoleń stacjonarnych

W okresie pandemii obowiązują równolegle Regulamin bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w okresie zwalczania epidemii Covid-19 i Regulamin szkoleń stacjonarnych.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W OKRESIE ZWALCZANIA EPIDEMII COVID-19

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, trenerom oraz innym osobom zaangażowanym w organizację szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19, wprowadzone zostają zasady bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach, które przygotowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu Szkoleniowego, dostępnego poniżej.

1. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (OBOWIĄZKI ORGANIZATORA)

 • szkolenia odbywają się w z zachowaniem bezpiecznej odległości (co najmniej 1.5 m)
 • podczas szkolenia uczestnicy zobowiązani są do stosowania maseczek
 • przy wejściu do obiektu, w którym odbywa się szkolenie oraz we wszystkich salach szkoleniowych dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk
 • sale szkoleniowe są regularnie wietrzone
 • powierzchnie dotykowe (tj. stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki świateł) są dezynfekowane przed każdym szkoleniem
 • w czasie zajęć praktycznych wymagających użycia artykułów biurowych (np. markerów, tablic, flipchartów), uczestnicy stosują rękawiczki jednorazowe

2. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA

 • przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscu szkolenia. Uczestnik szkolenia powinien:
  • stosować środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice – w całym obiekcie, w którym odbywa się szkolenie
  • regularnie dezynfekować dłonie
  • zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane 1,5 metra)
  • regularnie, często i dokładnego myć ręce wodą z mydłem
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i jak najszybciej umyć ręce
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić na teren spotkania, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażeni koronawirusem

REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU STACJONARNYM

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty za szkolenie na konto LeanQ Team do 3 dni po otrzymaniu faktury pro forma, nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
2. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
3. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na podstawie otrzymanej faktury proforma.
4. Koszt uczestnictwa w szkoleniu podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
5. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
6. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.
7. Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
8. Cena szkolenia nie zawiera cen noclegów, dojazdu oraz parkingu.
9. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany w formularzu on-line adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
10. Wpłaty należy dokonać na konto mBanku nr konta: 02 1140 2004 0000 3902 7634 4932 po otrzymaniu faktury proforma. W tytule przelewu należy podać numer faktury proformy.

WARUNKI ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

11. Przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.
12. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu.
13. Materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
14. LeanQ Team zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypracowanych materiałów podczas szkolenia w prowadzonej przez LeanQ Team działalności gospodarczej.

WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA

15. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować Organizatora, przesyłając informację na adres: klapinska@lean.info.pl

16. Rezygnacja ze szkolenia w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem sesji wiąże się z utratą 50% zapłaty za szkolenie.

17. Rezygnacja ze szkolenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem sesji wiąże się z utratą 100% zapłaty za szkolenie.

WARUNKI ODWOŁANIA SZKOLENIA

18. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku niezebrania wystarczającej grupy uczestników.
19. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie dało się wcześniej przewidzieć, np. nagła niedyspozycja trenera.
20. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej, przyczyn losowych lub organizacyjnych szkolenie w zaplanowanym terminie nie będzie mogło się odbyć, LeanQ Team niezwłocznie o tym fakcie poinformuje uczestników i zaproponuje inny termin lub inną formę szkolenia.
21. W przypadku odwołania szkolenia przez LeanQ Team i braku zainteresowania uczestnika innym terminem lub inną forma szkolenia, LeanQ Team zobowiązuje się do zwrotu 100% zapłaconej kwoty za szkolenie
22. LeanQ Team ani uczestnik nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły wyższej, która oznacza zdarzenie niezależne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.

WARUNKI SKŁADNIA REKLAMACJI

23. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub przesłane na adres mailowy klapinska@lean.info.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
24. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
25. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
26. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.LeanQ Team Sp. z o.o.
ul. Kolberga 13
80-279 Gdańsk

e-mail: biuro@lean.info.pl