Regulamin szkoleń stacjonarnych | LeanQTeam

Regulamin szkoleń stacjonarnych

W okresie pandemii obowiązują równolegle Regulamin bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w okresie zwalczania epidemii Covid-19 i Regulamin szkoleń stacjonarnych.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W OKRESIE ZWALCZANIA EPIDEMII COVID-19

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, trenerom oraz innym osobom zaangażowanym w organizację szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19, wprowadzone zostają zasady bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach, które przygotowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu Szkoleniowego, dostępnego poniżej.

1. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (OBOWIĄZKI ORGANIZATORA)

 • szkolenia odbywają się w z zachowaniem bezpiecznej odległości (co najmniej 1.5 m)
 • podczas szkolenia uczestnicy zobowiązani są do stosowania maseczek
 • przy wejściu do obiektu, w którym odbywa się szkolenie oraz we wszystkich salach szkoleniowych dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk
 • sale szkoleniowe są regularnie wietrzone
 • powierzchnie dotykowe (tj. stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki świateł) są dezynfekowane przed każdym szkoleniem
 • w czasie zajęć praktycznych wymagających użycia artykułów biurowych (np. markerów, tablic, flipchartów), uczestnicy stosują rękawiczki jednorazowe

2. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA

 • przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscu szkolenia. Uczestnik szkolenia powinien:
  • stosować środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice – w całym obiekcie, w którym odbywa się szkolenie
  • regularnie dezynfekować dłonie
  • zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane 1,5 metra)
  • regularnie, często i dokładnego myć ręce wodą z mydłem
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i jak najszybciej umyć ręce
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
  • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić na teren spotkania, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażeni koronawirusem

REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU STACJONARNYM

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty za szkolenie na konto LeanQ Team do 3 dni po otrzymaniu faktury pro forma, nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
2. Organizator gwarantuje zwrot 100 % przedpłaty w przypadku rezygnacja ze szkolenia z przyczyn spowodowanych zaostrzeniem sytuacji związanej z pandemią COVID – 19.
3. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować Organizatora przesyłając informację na adres: klapinska@lean.info.pl
4. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
5. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na podstawie otrzymanej faktury proforma.
6. Koszt uczestnictwa w szkoleniu podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
7. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
8. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.
9. Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
10. Cena szkolenia nie zawiera cen noclegów, dojazdu oraz parkingu.
11. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany w formularzu on-line adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
12. Wpłaty należy dokonać na konto mBanku nr konta: 02 1140 2004 0000 3902 7634 4932 po otrzymaniu faktury proforma. W tytule przelewu należy podać numer faktury proformy.

WARUNKI ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

13. Przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.
14. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu.
15. Materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
16. LeanQ Team zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypracowanych materiałów podczas szkolenia w prowadzonej przez LeanQ Team działalności gospodarczej.

WARUNKI ODWOŁANIA SZKOLENIA

17. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku niezebrania wystarczającej
grupy uczestników.
18. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku zaistnienia sytuacji, których
nie dało się wcześniej przewidzieć, np. nagła niedyspozycja trenera.
19. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej, przyczyn losowych lub organizacyjnych szkolenie w zaplanowanym terminie nie będzie mogło się odbyć, LeanQ Team niezwłocznie o tym fakcie poinformuje uczestników i zaproponuje inny termin lub inną formę szkolenia.
20. W przypadku odwołania szkolenia przez LeanQ Team i braku zainteresowania uczestnika innym terminem lub inną forma szkolenia, LeanQ Team zobowiązuje się do zwrotu 100% zapłaconej kwoty za szkolenie
21. LeanQ Team ani uczestnik nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły wyższej, która oznacza zdarzenie niezależne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.

WARUNKI SKŁADNIA REKLAMACJI

22. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub przesłane na adres mailowy klapinska@lean.info.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
23. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
24. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej
(nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, powód
reklamacji i uzasadnienie.
25. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

Certyfikowany
Koordynator Lean

Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Koordynator Lean”

Certyfikowany
Specjalista Lean

Przejdź na stronę dedykowaną kursowi „Certyfikowany Specjalista Lean”


Nasza oferta

Zaplanuj zmianę

Audyty

Zrealizuj cele

Projekty

Lasting growth

Transformacje

Transformacje

Zbuduj kompetencje

Szkolenia

Zbuduj kompetencje

Kursy

Zdobądź wiedzę

Baza wiedzy


Skontaktuj się
z nami

LeanQ Team Sp. z o.o.
ul. Kolberga 13
80-279 Gdańsk

telefon: 58 346 06 77
fax: 58 346 06 77 wew. 12

e-mail: biuro@lean.info.pl