Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE

Data rozpoczęcia: 04 kwietnia 2017 Data zakończenia: 05 kwietnia 2017 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 900 zł netto / dzień Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Szkolenie poświęcone zarządzaniu efektywnością maszyn i procesu wytwórczego z wykorzystaniem koncepcji TPM (z ang. Total Productive Maintenance – Utrzymanie ruchu skoncentrowane na produktywności).

W toku szkolenia przedstawiamy, w jaki sposób wykorzystując wskaźnik OEE, zapewniać stabilność procesu wytwórczego i doskonalić efektywność procesu produkcji.

Szkolenie oparte na pierwszej w Europie grze symulacyjnej „TPM”!

Gra symulacyjna, wsparta bogatym doświadczeniem naszych konsultantów, pokazuje, jak obserwując wskaźniki charakteryzujące proces wytwórczy i analizując zdarzenia na maszynach zreorganizować pracę działów produkcji, planowania i utrzymania ruchu. A wszystko po to, by z działań reaktywnych przejść do działań prewencyjnych i rozwijając zdolności wytwórcze wzmacniać realizację celów stawianych przed produkcją.

W toku szkolenia uczestnicy zarządzać będą złożonym procesem wytwórczym. Wykorzystując parametry pracy maszyn takie jak czas cyklu i czas przezbrojenia, wskaźnik OEE oraz jego wskazania, kompetencje kadr produkcji i służb utrzymania ruchu, dostępny budżet i zapasy części zamiennych podejmować będą decyzje o działaniach doskonalących wchodzących w skład koncepcji TPM.  Przyjęte taktyki doskonalenia będą analizowane i doskonalone w celu poznania najefektywniejszej strategii podnoszenia efektywności nie tylko maszyn, ale przede wszystkim całego procesu wytwórczego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie mechanizmu kalkulacji efektywności maszyn i całego procesu wytwórczego (OEE – z ang. Overall Equipment Efficiency)
 • Poznanie drogi przejścia  z reaktywnej do proaktywnej obsługi maszyn
 • Zapoznanie się z rolą, jaką w działaniach produkcji oraz służb utrzymania ruchu odgrywają narzędzia  zwiększające efektywność procesu wytwórczego (5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i pracowników służb utrzymania ruchu)
 • Poznanie technik zarządzania zapasem części zamiennych
 • Nabycie umiejętności  dokonywania analizy Pareto zdarzeń na maszynach i wyboru obszarów do działań doskonalących
 • Wymiana doświadczeń
 • Poznanie technik podnoszenia efektywności produkcji

Grupa docelowa:

 • Kierownicy Służb Utrzymania Ruchu (SUR)
 • Kierownicy produkcji
 • Pracownicy zespołów SUR
 • Liderzy/mistrzowie produkcji

Program szkolenia: 

 • Wprowadzenie do zarządzania efektywnością procesu wytwórczego poprzez wykorzystanie wskaźnika OEE
 • Założenia koncepcji TPM
 • OEE techniczne i globalne – rola wskaźników w podejmowaniu decyzji – ćwiczenie
 • Kluczowe narzędzia TPM i ich cele: 5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i pracowników SUR
 • Analiza zdarzeń na maszynach i obecnej strategii SUR – ćwiczenia analityczne
 • Kalkulacja OEE dla maszyn i procesu wytwórczego – ćwiczenia analityczne
 • Zarządzanie częściami zamiennymi do maszyn
 • Projektowanie nowej taktyki SUR
 • Elastyczność procesu wytwórczego i jego związek z OEE
 • Gdzie i kiedy mierzyć OEE?
 • Struktura służb utrzymania ruchu w procesie przejścia od obsługi reaktywnej do obsługi prewencyjnej i doskonalenia efektywności procesu wytwórczego
 • Wykorzystanie OEE w systemie premiowym
 • Metody ręcznego liczenia OEE oraz ograniczenia, problemy przy pomiarze ręcznym
 • Możliwości zautomatyzowania pomiaru OEE
 • Wskaźniki pomocnicze w doskonaleniu efektywności produkcji i służb utrzymania ruchu (MTTR, MTBF, SPC, naprawy vs przeglądy, diagramy pareto)
 • Strategie zarządzania zapasem części zamiennych
 • Zarządzanie kosztami i inwestycjami w doskonaleniu efektywności produkcji i służb utrzymania ruchu
 • Podsumowanie

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, gra symulacyjna, dyskusja, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja szkolenia z materiałami
 • Arkusze analizy strat na efektywności maszyn
 • Arkusze kalkulacji OEE
 • Wizualne tablice monitorowania strat na maszynach
 • Zestaw kluczowych wskaźników pomocniczych służących doskonaleniu efektywności pracy maszyn i procesu wytwórczego