Podnoszenie wydajności i elastyczności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE

Data rozpoczęcia: 09 maja 2019 Data zakończenia: 10 maja 2019 Miejsce: UDS. Szkolenie na terenie fabryki! Adres: Nowy Kawęczyn Cena: 1900 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Podnoszenie wydajności i elastyczności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE 

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych mechanizmów i narzędzi pozwalających zwiększać wydajność i elastyczność produkcji o wysokim poziomie umaszynowienia, a także rozwinięcie umiejętności ich zastosowania w realnym środowisku firmy produkcyjnej.

Szkolenie oparte na pierwszej w Europie grze symulacyjnej „TPM”!

Gra symulacyjna, wsparta bogatym doświadczeniem naszych konsultantów, pokazuje, jak obserwując wskaźniki charakteryzujące proces wytwórczy i analizując zdarzenia na maszynach, zreorganizować pracę działów produkcji, planowania i utrzymania ruchu. A wszystko po to, by wypracować najlepszą strategię przejścia od niestabilności i nieprzewidywalności procesu wytwórczego, zapewniając stabilną wydajność i elastyczność produkcji.

W toku szkolenia uczestnicy zarządzać będą złożonym procesem wytwórczym. Wykorzystując parametry pracy maszyn, takie jak: czas cyklu maszyn, czas przezbrojenia, wskaźnik OEE, wizualne zarządzanie stratami, kompetencje kadr produkcji i służb utrzymania ruchu, dostępny budżet i zapasy części zamiennych, podejmować będą decyzje o działaniach doskonalących, wchodzących w skład koncepcji TPM.  Przyjęte, w toku gry, przez uczestników praktyki będą analizowane i doskonalone w celu poznania najefektywniejszej strategii podnoszenia efektywności nie tylko maszyn, ale przede wszystkim całego procesu wytwórczego.

Po dniu poszukiwania rozwiązań w symulowanym procesie wytwórczym, dokonamy analizy realnie funkcjonującego procesu firmy, w której będziemy gościć i wypracujemy propozycje zmian, bazując na zdobytej wiedzy i narzędziach problem solving.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady identyfikacji potencjału do doskonalenia wydajności procesu wytwórczego
 • Rozpoznasz słabości, zagrożeń oraz mocnych stron mechanizmu kalkulacji efektywności maszyn i całego procesu wytwórczego (OEE – z ang. Overall Equipment Efficiency)
 • Poznasz zasady stabilizacji procesu wytwórczego i odzyskiwania jego ukrytych mocy
 • Zapoznasz się z rolą, jaką w działaniach produkcji oraz służb utrzymania ruchu odgrywają narzędzia, zwiększające efektywność procesu wytwórczego (m.in. 5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i zespołów służb utrzymania ruchu)
 • Poznasz zasady zarządzania elastycznością procesu wytwórczego, w odpowiedzi na zmieniające się wymagania klientów
 • Nabędziesz umiejętności priorytetyzacji obszarów do doskonalenia
 • Wykorzystasz w praktyce raport A3 oraz metodę problem solving
 • Wymienisz się doświadczeniem z uczestnikami warsztatu

Grupa docelowa

 • Managerowie i kierownicy produkcji
 • Szefowie Służb Utrzymania Ruchu (SUR)
 • Lean koordynatorzy
 • Liderzy/mistrzowie produkcji

Program szkolenia

Dzień 1 – Gra symulacyjna

 • Założenia koncepcji Total Productive Management
 • OEE techniczne i globalne – rola wskaźników w podejmowaniu decyzji
 • Kalkulacja OEE dla maszyn i procesu wytwórczego
 • Analiza strat z wykorzystaniem ręcznego wykresu Pareto
 • Kluczowe narzędzia TPM i ich cele: 5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i pracowników SUR
 • Analiza symulowanego procesu wytwórczego, zdarzeń na maszynach i budowa strategii zarządzania wydajnością procesu wytwórczego
 • Metody gromadzenia danych na potrzeby kalkulacji OEE – kiedy wybrać pomiar ręczny, a kiedy MES?

Dzień 2 – Warsztaty

 • Gdzie i kiedy mierzyć OEE?
 • Zarządzanie elastycznością procesu wytwórczego i jego związek z OEE – ćwiczenie
 • Wykorzystanie OEE w systemie premiowym – Tak czy nie? A może jak?
 • W poszukiwaniu wąskiego gardła procesu – analiza procesu wytwórczego firmy goszczącej
 • Raport A3 i jego narzędzia – przewodnik po skutecznym rozwiązywaniu problemów – warsztat projektowy na realnych przykładach
 • Podsumowanie wyników warsztatu i szkolenia

Forma szkolenia

 • Warsztat projektowy, gra symulacyjna, dyskusja, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (w wersji drukowanej)
 • Arkusze analizy strat na efektywności maszyn (w wersji elektronicznej)
 • Narzędzie XLS do monitorowania OEE oraz strat na efektywności (w wersji elektronicznej)
 • Wizualne tablice monitorowania strat na maszynach (w wersji drukowanej)
 • Zestaw kluczowych wskaźników pomocniczych służących doskonaleniu efektywności pracy maszyn i procesu wytwórczego (w wersji drukowanej)
 • Wszystkie wypracowane rozwiązania podczas warsztatów zostaną przekazane uczestnikom w postaci materiału zdjęciowego

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).