JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU „SPEKTRUM” AGENCJI ROZWOJU POMORZA?


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

  • MPS (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z województwa pomorskiego

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DORADZTWA:

  • do 95% kosztów* w ramach wsparcia pomocowego, niwelującego skutki pandemii COVID 19,
  • 50% kosztów* na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa

* Łączna wartość usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro

 

CO NALEŻY ZROBIĆ?

  • KROK 1 Skontaktuj się  z Agencją Rozwoju Pomorza (więcej info: www.arp.gda.pl/spektrum) i weź udział  w badaniu wstępnym i weryfikacji, czy spełniasz warunki ubiegania się o grant.
  • KROK 2 Możesz skorzystać z bezpłatnej analizy potrzeb rozwojowych ARP lub sprawdzić od razu, czy oczekiwaną usługę w ramach grantu oferuje LeanQ Team.
  • KROK 3 Złóż wniosek o udzielenie grantu w projekcie SPEKTRUM.
  • KROK 4 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisz umowę grantową z ARP.
  • KROK 5 Podpisz umowę z LeanQ Team na realizację specjalistycznej usługi doradczej.
  • KROK 6 Po zakończeniu usługi doradczej złóż wniosek o płatność grantu. Wypłata następuje po udokumentowaniu realizacji usługi, w ciągu jednego miesiąca.

 

CEL DZIAŁANIA PROJEKTU SPEKTRUM:

SPEKTRUM to system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego na potrzeby rozwojowe, w tym także pomocowe, związane ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.