Opracowanie przedstawia subiektywny pogląd autorów na możliwości wykorzystania niektórych metod zarządzania do usprawniania procesów zachodzących w organizacji publicznej. W opracowaniu
skoncentrowano się na dwóch metodach, tj. teorii masowej obsługi i lean management. Opisano krótko istotę tych metod, obszary zastosowania oraz możliwe do uzyskania efekty.