Rozwiązania dla firm | LeanQTeam

Audyty

Co to jest?

Audyt jest niezależną diagnozą, której wynikiem jest ustalenie działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych lub budżetowych przedsiębiorstwa.

Audyt może dotyczyć także wybranych aspektów działalności firmy czy wdrożonych lecz nieefektywnie działających rozwiązań.

Dzięki naszemu doświadczeniu na różnych stanowiskach, realizacji wdrożeń w wielu branżach i z firmami o różnorodnych potrzebach, nasze audyty dają możliwość benchmarkingu z najlepszymi w branży.

Cel audytu

Celem audytu jest wskazanie kierunku oraz uzgodnienie zakresu mapy drogowej zmian służącej osiągnięciu celów przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Dla tych, którzy stoją przed wyzwaniem znaczących zmian, nowej strategii czy ambitnego budżetu. Dla tych, którzy chcącą podjąć decyzje oparte na danych i faktach oraz zaplanować najbardziej efektywną ścieżkę osiągnięcia celów firmy.

Zakres audytu

Audyt swoim zakresem obejmuje ocenę stanu obecnego wybranych obszarów oraz wytyczne do ich doskonalenia (szacowany potencjał, możliwe kierunki działań, narzędzia doskonalenia).


Projekty

Co to jest?

Cykl warsztatów szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowych ukierunkowany na osiągnięcie konkretnego celu.

Cel projektu

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w sposobie pracy zespołu poprzez zaangażowanie pracowników w ocenę sytuacji, projektowanie rozwiązań, przebudowę i uproszczenie procesów.

Dla kogo?

Dla tych, przed którymi postawiono cel, jednak w zespole brakuje wiedzy lub umiejętności by go osiągnąć i zapewnić trwałość rozwiązań.

Zakres współpracy

Plan projektu poprzedzony jest analizą stanu obecnego w kontekście stawianych celów. W toku projektu zespół pozyskuje wiedzę i umiejętności, wykorzystuje je do projektowania rozwiązań, ich wdrożenia oraz utrzymania. Projekt kończy się cyklem przeglądów służących zapewnieniu trwałości rozwiązań i osiągnięcia założonego celu.


Transformacje

Co to jest?

Transformacja to proces przeobrażenia z organizacji zarządzanej tradycyjnie w organizację zarządzaną w kulturze lean. To proces budowania nowej kultury organizacyjnej, w której ważne są nie tylko cele biznesowe i mądrość managerów, ale również ludzie, którzy je osiągają swoją codzienną pracą.

Cel transformacji

Celem transformacji jest przebudowa postaw oraz sposobu działania zespołów i ich managerów, zmiana mechanizmów zarządzania oraz rozwój procesów i kompetencji zespołu niezbędnych do podążania za wizją i strategią przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw, które mają przekonanie, że bez gruntownej zmiany sposobu funkcjonowania organizacji, cele strategiczne będą bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Dla tych, którzy dostrzegają, że ich zespoły podążają w różnych kierunkach, pracownicy unikają odpowiedzialności, a managerowie tkwią w silosach.


Certyfikowane Kompetencje Lean

Co to jest?

Certyfikowane Kompetencje Lean to program rozwojowy dla pracowników organizacji, w ramach programu transformacji lean. Realizowany jest przy wsparciu szkoleniowym, warsztatowym, projektowym i konsultacyjnym zespołu LeanQ Team. 

Cel certyfikacji

Celem certyfikacji jest zbudowanie w organizacji kompetencji Lean, pozwalających na samodzielne prowadzenie działań doskonalących i budowanie kultury lean.

Dla kogo?

Certyfikowane Kompetencje Lean to program dedykowany obecnym i przyszłym specjalistom ds. lean, pracującym w organizacji, a  przede wszystkim dla pracowników zarządzających zespołami na wszystkich poziomach organizacji – od szeregowych pracowników operacyjnych poprzez liderów i kierowników, po managerów operacyjnych.

Zakres certyfikacji

Certyfikacja realizowana jest na 4 poziomach. Od poziomu Lean Beginnera, inicjującego działania doskonalące na swoim stanowisku i w jego bezpośrednim otoczeniu, aż po Lean Championa przekładającego strategię na procesy i zarządzającego zmianą tych procesów w taki sposób, by rezultaty działań przekładały się na wynik całego przedsiębiorstwa.


Rozwój Managerów

Co to jest?

Unikalny autorski Program Rozwoju Managerów przetestowany w praktyce w oparciu o ponad 500 godzin coachingowych i rozwojowych w formie indywidualnej pracy z managerami średniego i wyższego szczebla, w firmach będących klientami LeanQ Team w procesach transformacji.

Program Rozwoju Managerów składa się z indywidualnych sesji z psychologiem biznesu, ukierunkowanych na rozwój kompetencji osobistych i społecznych managerów oraz jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb uczestnika. Dostępna forma realizacji spotkań również on-line może być dodatkowym ułatwieniem.

Cel Programu Rozwoju Managerów

Celem Programu Rozwoju Managerów jest trwała poprawa skuteczności w działaniu i pewności siebie w roli managera zarządzającego zespołami.

Koncepcja  wywodzi się z założenia popartego wynikami badań – skuteczne zarządzanie innymi wymaga przede wszystkim świadomej pracy nad sobą. Chcesz zarządzać innymi, naucz się zarządzać sobą. To kluczowy cel Program Rozwoju Managerów. Cele szczegółowe zależą od uczestnika i wyzwań z którymi się mierzy w swojej pracy zawodowej.

Dla kogo?

Program  Rozwoju Managerów jest skierowany do managerów średniego i wyższego szczebla, CEO, członków zarządów oraz właścicieli firm, którzy zarządzają zespołami.

Sprawdziliśmy, że Program Rozwoju Managerów jest skuteczny i pomocny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych managerów.


Rozwój Liderów

Co to jest?

Program Rozwoju Liderów to cykl warsztatów szkoleniowych podczas, których liderzy zespołów rozwijają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem. Nie tylko w obszarze budowania relacji z podwładnymi, przełożonymi i reprezentantami działów wspierających, ale również konkretnych rozwiązań wspierających pracę lidera w obszarze wizualnego zarządzania wynikami, standaryzacji pracy, zarządzania rozwojem kompetencji zespołu.

Cel Programu Rozwoju Liderów

Celem programu rozwoju liderów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności, zachęcenie do działań wdrożeniowych i ich weryfikacja w praktyce pracy lidera. Istotą programu jest wdrożenie konkretnych zmian w obszarze działania lidera i jego zespołu.

Dla kogo?

Program jest skierowany do liderów zespołów produkcyjnych (brygadzistów, kierowników zmian) lub liderów zespołów usługowych, którzy przewodzą zespołom operacyjnym. Dla przedsiębiorstw, które widzą potrzebę zmian w zakresie postaw i odpowiedzialności liderów. Dla tych firm, którym zależy na realnym wzmocnieniu roli lidera i wyposażenia go w niezbędne na tym stanowisku umiejętności

Zakres programu

Zakres programu koncentruje się na umiejętnościach miękkich i twardych. Obejmuje zagadnienia dostosowane do potrzeb zespołu, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem programu dokonujemy diagnozy potrzeb rozwojowych liderów, a także wizji lokalnej pozwalającej sprawdzić środowisko pracy lidera i jego wyposażenie w niezbędne rozwiązania organizacyjne. Punktem wyjścia dla budowy programu jest nasza Szkoła Lidera Produkcji.

W programie koncentrujemy się na obszarach: „Ja lider – mój autorytet, moja rola i wartości”,Moje codzienne zarządzanie i nasze cele”, „Moja komunikacja z zespołem”, „Dostrzegam problemy i doskonalę moje procesy”, „Przeprowadzam mój zespół przez zmiany”, „Rozwijam kompetencje mojego zespołu i standaryzuję pracę”


Masz wątpliwości i potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą
  Nasza aktywność edukacyjna

  W naszej działalności nie ograniczamy się tylko do realizowania celów biznesowych. W ramach poczucia odpowiedzialności społecznej skupiamy się mocno na edukacji począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez wyższe uczelnie, aż po managerów polskich przedsiębiorstw. Nasz aktywność edukacyjna ma zapewnić rodzimym firmom efektywne kadry zwiększające ich konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku.

  Konferencje

  Inspirujemy organizując pierwszą na Pomorzu konferencję „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” oraz dzieląc się naszym doświadczeniem na konferencjach w Polsce i Europie
  Więcej

  Seminaria

  Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym transformacji przedsiębiorstw w duchu Lean organizując seminaria biznesowe i spotkania dla managerów
  Więcej

  Studia podyplomowe

  Współpracujemy z uczelniami wyższymi (m. in. Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Politechnika Białostocka), jako partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych z zakresu lean management
  Więcej

  Edukacja młodzieży

  LeanQ Team jest fundatorem i partnerem strategicznym Fundacji Lean Education – organizacji łączącej leanowców z całej Polski w misji szerzenia kultury lean wśród młodzieży szkolnej
  Więcej

  Książki i publikacje

  Nasi trenerzy i konsultanci są autorami książek z zakresu kultury ciągłego doskonalenia, twórcami  programów rozwojowych i edukacyjnych oraz licznych artykułów w prasie branżowej
  Więcej